มาตรา 7

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ

มาตรา 7 (1)   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาาน

มาตรา 7 (2)   สรุปอำนาจที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

มาตรา 7 (3)   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4)   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย

 

 

 

 

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th