มาตรา 9

มาตรา 9 (1)    ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9 (2)    นโยบายหรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (3)    แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ

มาตรา 9 (4)    คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

                    ของเอกชน

มาตรา 9 (5)    สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (6)    สัญญาสัมปทาน สัญยาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

                    ในการจัดทำบริการสาธารณะ

มาตรา 9 (7)    มติคณะรัฐมนตรี หรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

                    ทั้งนี้ให้ระบบรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสาร

                    ที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มาตรา 9 (8)    ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดให้

                    ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

                            - ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

                            - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

                            - เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th