การขับเคลื่อนมาตรการเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เรื่อง  เอกสาร 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด

 


มาตรการเพื่อส่งเสริมและการป้องการทุจริต 2564

เรื่อง เอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ดาวน์โหลด

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ดาวน์โหลด

มาตรการการป้องกันการรับสินบนตามเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ดาวน์โหลด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ดาวน์โหลด

 


มาตรการเพื่อส่งเสริมและการป้องการทุจริต 2563

เรื่อง เอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ดาวน์โหลด

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ดาวน์โหลด

มาตรการการป้องกันการรับสินบนตามเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ดาวน์โหลด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ดาวน์โหลด

 

 

 
 
 
   
111 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
©2014 by www.tt.go.th